So what is in the new Aliens' Act?

How to? Read other's experiences. Find useful advice on shipping, immigration, residence permits, visas and more.
Post Reply
User avatar
distantspaces
Posts: 318
Joined: Thu May 29, 2003 11:04 am
Location: Kamppi, Helsinki

So what is in the new Aliens' Act?

Post by distantspaces » Sat Feb 07, 2004 8:57 pm

I keep hearing about how the new Aliens Act would change everything and make life simpler for foreigners. Could someone please explain what exactly is changing?

I am especially interested in issues relating to students and people with work permits. Also, what is happening with the game that they play with the status codes on residence permits? (Categorizing foreigners as B3, A2 etc.)

When is the act supposed to come in to force?So what is in the new Aliens' Act?

Sponsor:

Finland Forum Ad-O-Matic
 

User avatar
Hank W.
The Motorhead
Posts: 29987
Joined: Sat Jul 06, 2002 10:00 pm
Location: Mushroom Mountain
Contact:

Post by Hank W. » Sun Feb 08, 2004 10:27 am

Whenever its passed in the parliament.

It is still an "introduction by cabinet" so it has to be voted upon. The word is, it will be "in the spring" and it may take place "in the fall" then again after IF the president signs. So maybe perhaps.

Heres the drafts:
http://finlex1.edita.fi/dynaweb/esityot ... iew/112419

http://finlex1.edita.fi/dynaweb/esityot ... View/24645
Cheers, Hank W.
sitting here like a lemon looking for a gin.


User avatar
Hank W.
The Motorhead
Posts: 29987
Joined: Sat Jul 06, 2002 10:00 pm
Location: Mushroom Mountain
Contact:

Post by Hank W. » Sun Feb 08, 2004 10:39 am

categorization, stays:

Oleskelulupamerkintä
Määräaikaisen oleskelun luonne osoitetaan oleskelulupaan merkittävällä kirjaintunnuksella. Jatkuvaan oleskelulupaan merkitään kirjaintunnus A ja tilapäiseen oleskelulupaan kirjaintunnus B. Pysyvään oleskelulupaan merkitään kirjaintunnus P.

this changes the "i am in love, I'll hop on the plane" application process

49 §

Ensimmäisen määräaikaisen oleskeluluvan myöntäminen ilman oleskelulupaa maahan saapuneelle ulkomaalaiselle
Ilman oleskelulupaa maahan saapuneelle ulkomaalaiselle myönnetään tilapäinen tai jatkuva oleskelulupa Suomessa, jos edellytykset tällaisen oleskeluluvan myöntämiseksi ulkomailla ovat olemassa ja:

1) ulkomaalainen on ollut Suomen kansalainen tai ainakin toinen hänen vanhemmistaan tai yksi hänen isovanhemmistaan on tai on ollut syntyperäinen Suomen kansalainen;

2) ulkomaalainen on jo ennen Suomeen saapumistaan asunut vähintään kaksi vuotta yhdessä Suomessa asuvan aviopuolisonsa kanssa tai elänyt jatkuvasti vähintään kaksi vuotta yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa Suomessa asuvan henkilön kanssa;

3) työntekijän tai elinkeinonharjoittajan oleskeluluvan myöntämättä jättäminen Suomesta haettuna olisi ulkomaalaisen tai työnantajan kannalta perusteetonta; taikka

4) oleskeluluvan epääminen olisi ilmeisen kohtuutonta.

Oleskelulupa myönnetään tilapäisenä tai jatkuvana samoin perustein kuin vastaava lupa ulkomailta haettuna.

Edellä 1 momentin 2 kohdan säännöstä sovelletaan vastaavasti myös samaa sukupuolta olevien rekisteröityihin parisuhteisiin sekä jatkuvasti yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävien samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin.


this is about the keeping of passoprt part

Matkustusasiakirjan tilapäinen haltuunotto
Viranomainen voi ottaa ulkomaalaisen matkustusasiakirjan tilapäisesti haltuunsa viisumi-, oleskelulupa- tai matkustusasiakirja-asiaa käsiteltäessä, jos se on välttämätöntä henkilötietojen tai asiakirjan oikeellisuuden varmentamiseksi taikka myönnetyn viisumin tai oleskeluluvan merkitsemiseksi asiakirjaan.

Matkustusasiakirja on palautettava ulkomaalaiselle heti, kun sen hallussapito ei ole asian käsittelyn kannalta tarpeellista. Ulkomaalaisella on oikeus saada matkustusasiakirja välillä haltuunsa matkustamista tai välttämättömien asioiden hoitoa varten.

Poliisi tai rajatarkastusviranomainen antaa matkustusasiakirjan tilapäisestä haltuunotosta todistuksen.

work permit stuff reshuffled:

79 §

Rajoittamaton työnteko muun oleskeluluvan kuin työntekijän oleskeluluvan nojalla
Oikeus tehdä ansiotyötä on ulkomaalaisella, jolle on myönnetty pysyvä oleskelulupa tai jatkuva oleskelulupa muulla kuin työnteon tai ammatinharjoittamisen perusteella.

Oikeus tehdä ansiotyötä on ulkomaalaisella, jolle on myönnetty perhesiteen perusteella tilapäinen oleskelulupa tilapäisen työntekijän oleskeluluvan tai tilapäisen elinkeinonharjoittajan oleskeluluvan saaneen ulkomaalaisen perheenjäsenenä.

Oikeus tehdä ansiotyötä on ulkomaalaisella, jolle on myönnetty tilapäinen oleskelulupa tilapäisen suojelun tai muun humanitaarisen maahanmuuton perusteella.

Oikeus tehdä ansiotyötä on ulkomaalaisella, jolle on myönnetty määräaikainen oleskelulupa ja joka toimii:

1) yrityksen yli- tai keskijohdon taikka erityisosaamista vaativissa asiantuntijatehtävissä;

2) urheilijana, valmentajana tai urheilutuomarina, kun toiminta on ammattimaista;

3) uskonnollisen tai aatteellisen yhteisön palveluksessa;

4) ammattimaisesti tieteen, kulttuurin tai taiteen alalla ravintolamuusikoita lukuun ottamatta; tai

5) kansainvälisessä järjestössä tai valtioiden väliseen viralliseen yhteistyöhön liittyvissä tehtävissä.

Oikeus tehdä ansiotyötä on ulkomaalaisella, jollei hänen työn- eikä toimeksiantajallaan ole toimipaikkaa Suomessa, kun hän:

1) toimii ammattimaisesti joukkoviestinnän alalla; tai

2) tutkii markkinoita, valmistelee yrityksen sijoittautumista Suomeen, neuvottelee tilauksista, hankkii tilauksia tai valvoo tehtyjen tilausten toimeenpanoa tai toimii muissa vastaavissa tehtävissä.

Oikeus tehdä ansiotyötä on ulkomaalaisella, jolle ulkoasiainministeriö on myöntänyt oleskeluluvan edustuston rakennus-, korjaus- ja huoltotyön tekemistä varten.

Tähän pykälään perustuvasta työnteko-oikeudesta on 6 momentissa mainittua oleskelulupaa lukuun ottamatta tehtävä merkintä ulkomaalaisen oleskelulupaan.


80 §
Rajoitettu työnteko muun oleskeluluvan kuin työntekijän oleskeluluvan nojalla
Oikeus tehdä ansiotyötä on ulkomaalaisella, jonka oleskelulupa on myönnetty:

1) opiskelua varten, jos työ on tutkintoon sisältyvää työharjoittelua tai jos osa-aikaisen työn määrä ei ylitä 20 tuntia viikossa taikka jos kokoaikainen työ sijoittuu aikaan, jolloin oppilaitoksessa ei järjestetä varsinaista opetusta;

2) kutsun tai sopimuksen nojalla vierailevana opettajana, luennoitsijana, kouluttajana, konsulttina tai tutkijana työskentelyä varten, jos työ kestää enintään yhden vuoden;

3) yksittäisen ulkomailta maahan tuodun tai maasta ulkomaille vietävän koneen, laitteen, tuotantolinjan tai asiantuntijajärjestelmän toimitussopimukseen sisältyvän työn suorittamista varten, jos työ kestää enintään kuusi kuukautta;

4) työtä tai työharjoittelua varten, joka sisältyy valtioiden väliseen sopimukseen tai kansalaisjärjestöjen vaihto-ohjelmaan tai joka tapahtuu korkeakoulututkinnon suorittaneen ulkomaalaisen siirtona yrityksen sisällä, jos työ tai työharjoittelu kestää enintään vuoden;

5) 18—30-vuotiaan ulkomaalaisen työharjoittelua varten, kun ulkomaalainen opiskelee ulkomaisessa korkeakoulussa suomen tai ruotsin kieltä tai kun harjoittelun ala vastaa ulkomaalaisen opintoja tai tutkintoa, jos työharjoittelu kestää enintään 18 kuukautta; tai

6) maasta poistamisen estymisen vuoksi 51 §:n perusteella, kun ensimmäisen oleskeluluvan myöntämisestä on kulunut yksi vuosi.

Tähän pykälään perustuvasta työnteko-oikeudesta on tehtävä merkintä ulkomaalaisen oleskeluluvan yhteyteen. Jos työnteko ylittää 1 momentin 1—4 kohdassa tarkoitetut aikarajat tai jos 5 kohdassa säädetty aika ei ole täyttynyt, ulkomaalaiselta edellytetään työntekijän oleskelulupa.


81 §

Työnteko ilman oleskelulupaa
Oikeus tehdä ansiotyötä ilman oleskelulupaa on ulkomaalaisella, joka:

1) tulee kutsun tai sopimuksen nojalla tulkiksi, opettajaksi, asiantuntijaksi tai urheilutuomariksi enintään kolmen kuukauden ajaksi;

2) tulee kutsun tai sopimuksen nojalla ammattitaiteilijaksi tai urheilijaksi, mukaan lukien avustava, huoltava ja valmentava henkilökunta, enintään kolmen kuukauden ajaksi;

3) työskentelee merimiehenä joko ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkityllä aluksella tai, tultuaan palvelukseen muualla kuin Suomessa, aluksella, joka pääasiassa liikennöi ulkomaisten satamien välillä;

4) tulee työministeriön ammattiluokituksen mukaisesti marjojen tai hedelmien poimintatyöhön enintään kolmen kuukauden ajaksi;

5) on kansainvälistä suojelua haettuaan oleskellut Suomessa kolme kuukautta, enintään hakemuksen lainvoimaiseen ratkaisemiseen asti; tai

6) tulee suorittamaan toisessa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen valtiossa toimivan yrityksen vakituisena työntekijänä palvelujen tarjoamisvapauden piiriin kuuluvaa tilapäistä hankinta- tai alihankintatyötä, jos hänellä on mainitussa valtiossa oleskeluun ja työntekoon oikeuttavat luvat, jotka ovat voimassa työn päätyttyä Suomessa.

Kun työnantajalla tai toimeksiantajalla ei ole toimipaikkaa Suomessa, ulkomaalaisella on oikeus tehdä ansiotyötä ilman oleskelulupaa:

1) tuote-esittelijänä tai elokuvatyöntekijänä enintään kolmen kuukauden ajan;

2) ulkomaisessa omistuksessa tai hallinnassa olevan moottoriajoneuvon henkilökuntaan kuuluvana, kun tilapäinen liikennöinti Suomessa liittyy rajan ylittävään kuljetukseen tai säännölliseen reittiliikenteeseen paikkakuntien välillä, joista ainakin yksi sijaitsee ulkomailla, eikä ulkomaalaisella ole asuinpaikkaa Suomessa; tai

3) ulkomailta Suomeen suuntautuvan seuramatkan matkanjohtajana.

Jos samaa ammattialaa koskeva työntekijän oleskelulupahakemus tai elinkeinonharjoittajan jatko-oleskelulupahakemus on tehty aikaisemman oleskeluluvan voimassa ollessa, ulkomaalainen saa jatkaa työntekoa kunnes hakemus on ratkaistu.

... so for example then silly Americans may come pick strawberries for 3 months without the need of a worpermit :mrgreen:

Then the addendum has clauses against segregation and "we employ only Finns" stuff.
Cheers, Hank W.
sitting here like a lemon looking for a gin.


sacred_cycles
Posts: 19
Joined: Fri Jan 30, 2004 10:39 am

Post by sacred_cycles » Mon Feb 09, 2004 12:50 am

[quote="Hank W."]categorization, stays:

Oleskelulupamerkintä
Määräaikaisen oleskelun luonne osoitetaan oleskelulupaan merkittävällä

Hi, Hank! Can u give the translation for that text....pls?


User avatar
Andrew_S
Posts: 731
Joined: Wed Aug 06, 2003 10:48 am
Location: Finland

Post by Andrew_S » Mon Feb 09, 2004 2:51 am

Does that mean we're allowed to take our antennae off?
(Is that aerials for the North Americans ? :wink: )
Image Image


User avatar
Hank W.
The Motorhead
Posts: 29987
Joined: Sat Jul 06, 2002 10:00 pm
Location: Mushroom Mountain
Contact:

Post by Hank W. » Mon Feb 09, 2004 5:40 am

sacred_cycles wrote:Hi, Hank! Can u give the translation for that text....pls?
Oleskelulupamerkintä
Määräaikaisen oleskelun luonne osoitetaan oleskelulupaan merkittävällä kirjaintunnuksella. Jatkuvaan oleskelulupaan merkitään kirjaintunnus A ja tilapäiseen oleskelulupaan kirjaintunnus B. Pysyvään oleskelulupaan merkitään kirjaintunnus P.


Residence permit status
The nature of a conditional residence shall be referenced to with a letter code. A continuous residence permit shall be marked with an 'A', a temporary with 'B' and a permanent with 'P'.

...or something like that.
Cheers, Hank W.
sitting here like a lemon looking for a gin.


Post Reply